הגבלת אחריות

1. הגבלים

1.1.       מיסנורי אינה אחראית ולא תהיה אחראית תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למזמינה או למשתמשת אחרת של האתר או לכל צד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה.  בכל טענה של צד כזה, כגון נזק כספי, הפסד הכנסה או מניעת רווח, מניעת גישה וכו', מיסנורי תהיה רשאית לבטל את ההזמנה הנוגעת לעניין זה.

1.2.       מיסנורי אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל טעות שנפלה בתיאור הבגד באתר.

1.3.       מיסנורי אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין תמונות המוצרים באתר אשר נועדו להמחשה בלבד לבין המוצרים הנמכרים אשר יסופקו למזמינה. יודגש, כי מיסנורי עושה כל שביכולה לצורך ווידוי זהות בין התמונות המופיעות באתר לתיאור המוצרים לבין המוצרים הנמכרים. 

1.4.       מיסנורי אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל שימוש שתעשה המזמינה או הנמענת שלא בהתאם להוראות היצרן או מיסנורי לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר בבגד. 

1.5       בכל מקרה, מיסנורי לא תישא באחריות כלשהי אשר עולה על ערך המוצר הרלוונטי שנרכש, ובוודאי שלא תהיה אחראית בכל נזק שאינו ישיר או נזק תוצאתי.

1.6.       מיסנורי אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה הישירה. כך למשל, מיסנורי לא תהיה אחראית במקרה של שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, אשר יש בהם כדי לפגוע בהשלמת הרכישה והאספקה למזמינה או לנמענת. 

1.7.       מיסנורי מתחייבת כי תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במועד המבוקש. במידה והמזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באתר או שירותים שקיבלה לוקים בפגם, היא מוזמנת לפנות באופן מיידי לשירות הלקוחות של מיס נורי באמצעות טלפון: 03-5410000 או במייל: info@missnori.com, ופנייתה תענה בהקדם.

 

2. זכויות יוצרים

2.1.       כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של מיסנורי. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

2.2.       השם "מיסנורי" בעברית ו-"missnori" באנגלית, וכן כל שילוב הדומה להם או המכיל אחד מהם במלואו או חלק מהם, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר של מיסנורי, בין אם רשומים ובין אם לא, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, הם רכושה הבלעדי של מי.שי על כן, אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של מי.שי.

2.3.       אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצובים, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של מיסנורי מראש ובכתב.          

2.4.       אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של מיסנורי מראש ובכתב.

2.5.       אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של מיסנורי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, במידה ותינתן.

2.6.       אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

2.7.       אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מיסנורי, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.      

2.8.       ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע, לרבות תמונות, שרטוטים וכו', שנמסרו לפרסום על ידי מי שמציע מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הוא רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בסימני מסחר ומידע זה בלא הסכמתן.

 

3. אחריות מוצרים

אחריות
3.1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז מיסנורי שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
3.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את מיסנורי ו/או את הנהלת האתר.
3.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
3.4. בכל מקרה לא תישא מיסנורי באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
3.5. מיסנורי אינה אחראית לשימוש שתעשה המזמינה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או מיסנורי לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד.
3.6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
3.7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 0545-220333, והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.