terms-and-conditions

תקנונים - ביטולים והחזרות - מדניות פרטיות - הגבלת אחריות

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מדיניות פרטיות

1. פרטיות
1. חברת מיס נורי, עוסק מורשה  201183464 ("החברה"), מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על מידע אישי אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באתר האינטרנט שלנו ("מידע אישי"), באופן המפורט במדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות"). מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע (להלן: "המידע", לרבות, אך לא רק, המידע האישי) הנאסף על-ידנו, בעת שימושך באתר האינטרנט המופעל על-ידי החברה www.missnori.com ("האתר") ובשירותים המוצעים בו ("שירותים"), מדוע אנו אוספים את המידע הנ"ל וכיצד אנו משתמשים בו.
2. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש"). באמצעות השימוש באתר ובשירותיו, הנך מביעה את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (לרבות, אך לא רק, מידע אישי ומידע על אמצעי תשלום) כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
3. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נודיעך על שינויים אלה על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. על כן, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות לעיתים קרובות.


2. מיס נורי היא בית אופנה (להלן: "מיס נורי") המציעה בגדים, הלבשה תחתונה, בגדי-ים, ואקססוריז (להלן: "המוצרים"), באמצעות אתר האינטרנט של החברה www.missnori.com (להלן: "האתר") אשר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים ("קניות מקוונות"), על פי ובכפוף לתנאים בתנאי שימוש ומדיניות זה כאמור.


3. איסוף מידע
על מנת להצטרף לאתר ובין היתר לפתוח חשבון ו/או לקנות מוצרים ו/או להשתמש בכל דרך באתר או במידע המצוי בו (להלן: "לקוחה"), הנך נדרשת למסור לחברה שורה של פרטים. אינך חבה בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי המידע המסומנים כפרטי מידע אשר חובה למסור אותם, לא נוכל לאפשר לך להצטרף כלקוחה באתר.
השימוש במידע ייעשה לצרכי שימוש הלקוחה באתר וביצוע קניית מוצרים דרך האתר אך לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות החברה ולא יועבר לצד שלישי, שלא במסגרת פעילות החברה ומטרותיה, ובכל מקרה לא ישמש לדיוור ישיר על-ידי צד זה.

 

4. מידע אישי
1. במעמד הרישום כלקוחה באתר תתבקשי למלא טופס הרשמה ולספק פרטי מידע אישי הכולל גם פירטי אמצעי תשלום לצורך קניית מוצרים.
2. מלבד פרטי מידע אשר הנך מספקת במעמד הרישום, ייתכן והחברה תאסוף, בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, מידע נוסף וגם מידע זה יהווה "מידע אישי" לצורך מדיניות פרטיות זו.
3. הנך אחראית, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסרי לנו הינו נכון ומדויק. מובהר כי, מסירת מידע כוזב מהווה עבירה פלילית והעושה כך צפוי לעונשים הקבועים לחוק בעניין זה. זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך לשם בדיקת נכונות המידע, ואמינותו
4. החברה מתחייבת כי כל המידע אודות המשתמשים נשמר במאגר מידע רשום, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").
5. האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
6. אנו ממליצים לך להחליף סיסמה בחשבון זה לפחות אחת ל-90 יום על מנת למנוע חשיפה, וכן לא לשמרה בדפדפנים במחשבים בהם הנך משתמש ו/או בטלפון חכם.
הנך יכולה לעדכן את המידע האישי שלך באופן עצמאי דרך האתר info@missnori.com, במידה והנך: (1) מעוניינת לוודא את נכונות המידע האישי אשר נאסף אודותיך; ו/או (2) מעוניינת לעדכן את המידע האישי; ו/או (3) יש לך טענה לגבי השימוש במידע האישי; ו/או (4) מעוניינת למחוק את המידע אשר נאסף אודותיך מהמאגר (כהגדרתו להלן). אם יידרש אנו נפעל לשם: (א) עדכון המידע שמסרת לנו(ב) סימון כל מידע לאיסור בשימוש עתידי למטרות שיווק. למען הסר ספק, אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מהחברה מלשמור את המידע האישי שלך (לרבות  מידע אישי שביקשת לעדכן) מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.


5. שימוש במידע
1. המידע האישי שתמסרי לנו יישמר במאגר המידע של החברה ("המאגר").
2. המידע במאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר, ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן.
3. אנו משתמשים במידע האישי שנאסף ממך על מנת לאפשר לך לבצע קניית מוצרים דרך האתר, מעקב אחר ביצועי האתר ואופן השימוש שלך באתר, לצורך שיפור מתמיד של תפקודו, עיצובו ואיכות ומתן שירותים טכניים נוספים, ולכל מטרה אחרת הקשורה להפעלת השירותים שלנו, לרבות:
מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה;
1. אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וכל דין נוסף החל על שמירת מידע;
2. הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות בדיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים מקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;
3. משלוח התראות והודעות לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר;
4. הנך רשאית בכל עת לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך יימחק מהמאגר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני (בכתובת: info@missnori.com). מובהר בזאת כי משלוח בקשה למחיקת פרטים אישיים, דינה כבקשה להפסיק את השתתפותך בתור לקוחה למען הסר ספק, אין באמור לעיל בכדי למנוע מהחברה לשמור את המידע האישי שלך שביקשת למחוק מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.


6. מסירה המידע האישי לצדדים שלישיים
1. אנו לא נמסור את המידע לצדדים שלישיים, שאינם קשורים לאתר, אלא בנסיבות המפורטות להלן:
1. לצורך מתן שירותים הדרושים לביצוע עסקות ואספקת המוצרים על-פי כל דין;
2. במקרה של אי-פירעון תשלום על-ידי הלקוחה, לצורך נקיטה בהליכי גבייה והליכים משפטיים;
3. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי או על פי דין המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוחה לבין החברה ו/או מי מטעמה;
5. שמירה והגנה על זכויותינו וקנייננו;
6. במקרה שהלקוחה תפר איזה מתנאי השימוש באתר או תבצע או תנסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם האתר;
7. הגנה על הביטחון האישי של הלקוחות האחרים או של הציבור בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוחה לבין החברה ו/או מי מטעמה;
8. בכל מקרה שבו נמכור, נמחה או נעביר חלק מעסקנו או את כל עסקנו ו/או נכסים לצד שלישי, או אם אנו נרכש או נתמזג עם צד שלישי, או אם אנו נפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, אנו נהיה רשאים למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע שלך וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לנו על-ידך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
9. ככל והדבר יידרש לצורך פעילות החברה כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה
2. החברה לא תעביר ללקוחות אחרים באתר פרטים אודותיך.
3. המידע אודות קטינות מתחת לגיל 18 לא ישמש לצורכי דיוור ישיר.
4. ללקוחה לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה לעניין מסירת פרטים כאמור.


7. דיוור ישיר
המידע האישי משמש גם לצורך משלוח של מסרים המופצים באופן מסחרי, שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, ובעצם השימוש שלך באתר הינך נותנת את הסכמתך המפורשת מראש לקבלת מסרים כאמור. בכל עת תוכלי לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות בטלפון או דרך האתר . בעשותך כן החברה תמחק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אילך בדיוור ישיר, כאשר יתר המידע אשר מסרת לחברה והדרוש לה למתן השירותים יוסיף להישמר במאגר, אך לא ישמש עוד לצורך דיוור ישיר.
אנו לא נמסור את המידע למפרסמים. עם זאת, אנו נהיה רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות הלקוחות באתר האינטרנט שלנו. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.


8. Cookies
1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של הלקוחה המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיה של הלקוחה ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלה, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לנו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות הלקוחה ולשפר את חווית הגלישה באתר.
2. במידה ואינך מעוניינת, כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", הנך יכולה לשנות את ההגדרות בדפדפן בו את עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.


9. אבטחת מידע
1. אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך באתר.
2. עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
3. שמירת אמצעי ההזדהות באתר לרבות, שם משתמש וסיסמא בקובץ או בפתק עלולה לחשוף אותם לגורם שיזדהה בשמך לאתר .
4. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשבך מוטלת על המשתמש בלבד, ע"י התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
5. הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.
לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה החברה ללקוחותיה בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל.


10. העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל
אנו עשויים להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל. יתכן וחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך.


11. קישורים לאתרים אחרים
ייתכן ותמצאי באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על-ידנו ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של  אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעייני בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.


12. ויתור
אנו לא נושאים באחריות לאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה  או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתנו הסבירה.


13. יצירת קשר
בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר באתר שלנו info@missnori.com.

תקנון אתר

הגדרות תקנון

1. מיס-נורי עוסק מורשה  201183464
2.האתר- אתר האינטרנט missnori.com.
3.הבגדים,ההלבשה תחתונה, והאקססוריז המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
4.זמן אספקת הסחורה:
  • אספקה באמצעות דואר רשום: עד 10 ימי עסקים. ייתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי דואר ישראל.
  • אספקה באמצעות דואר שליחים: עד 3 ימי עסקים, יום ההזמנה עצמו אינו נכלל.
5.יום אספקת הסחורה- היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש אותו ציינה המזמינה.
6.כתובת למשלוח דואר - הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
7.המועד המבוקש לאספקת הסחורה - המועד אשר נרשם ע"י המזמינה כמועד בו היא מעדיפה לקבל את הסחורה.
8.יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה.
ימי עסקים -אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
 
הוראות כלליות
1.האתר משמש כחנות מסחר אלקטרונית למכירת הלבשה תחתונה, בגדים ואקססוריז מיובאים והוא בבעלות מיס נורי ומנוהל על ידה.
2.לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של מיסנורי במייל missnorifashion@gmail.com
3.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר 
את היחסים בין מיסנורי לבין הלקוחות
4.כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מיסנורי ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
5. מיסנורי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6.מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.
7.רישומי המחשב של מיסנורי בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.
8.תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי מיסנורי תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
9.יובהר ויודגש כי מיסנורי אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
10. מיסנורי עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ומיסנורי לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
11.כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
12.הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים.
13.הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. לא ינתן כפל מבצעים, אלא אם נאמר אחרת ע"י הנהלת האתר.
14.כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
15.בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.
 
הרשמה לאתר מיסנורי וביצוע הזמנות באתר
1.רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמינה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.
2.הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
3.על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מיסנורי לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למיסנורי בגלל פרטים מוטעים, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
4.עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמינה, תבצע מיסנורי בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמינה בדבר אישור העסקה.
5.יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי מיסנורי יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
6.ככל ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
7.אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני מיסנורי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא מיסנורי מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה למיסנורי ו/או תבטל מיסנורי את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמינה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית מיסנורי להציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמינה תקבל את הצעת מיסנורי, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי, מיסנורי תבטל את העסקה ולמזמינה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם למיסנורי על ידי המזמינה.
8.כל מזמינה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמינה יישמר במאגר מיסנורי כיעד המבוקש של המזמינה.
9.יודגש כי כל מזמינה רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • המזמינה הנה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמינה הנה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
  • המזמינה הנה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
10.יובהר כי מיסנורי תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמינה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:
  • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.
  • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
  • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
  • אם ישנו חוב כספים מיסנורי או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
  • אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
11.לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמינה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמינה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
12.לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
13.אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמינה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי מיסנורי, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

מדיניות ביטולים והחזרות

משלוחים והחזרות
ביטול עסקה ומדיניות החזרה

אם אינך שלמה עם הפריט שרכשת, את יכולה להחליף אותו ללא כל בעיה. כל שעלייך לעשות הוא לשלוח אלינו את הפריט חזרה בעזרת טופס ההחזרה שקיבלת בתוך החבילה, ואנחנו נחליף לך אותו באחד אחר לטעמך או לחלופין נזכה אותך.
יש לציין כי עלייך לשלוח חזרה את הפריט עד 14 יום מיום קבלתו, ולוודא שלא נעשה בו שימוש ושהוא בשלמותו וללא פגם. כמו כן, על התווית להיות מחוברת בשלמותה לפריט בעת ההחזרה.
הזיכוי הכספי יתקבל עד 14 יום ממועד החזרת הפריט לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה או לחשבון הפיי-פל. הזיכוי יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (למשל עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה גם באופן זה).

בידי המזמינה לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמינה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמינה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.
במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסני מיס נורי, יינתן זיכוי כספי בניכוי עלות המשלוח.
הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי מיס נורי תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. .
כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה , ניתנים להחזרה תוך יומיים מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
רכישות שבוצעו באמצעות גיפט קארד יוחזרו כזיכוי לאתר בלבד.
בהתאם להוראות משרד הבריאות, חלקים תחתונים של בגדי ים או הלבשה תחתונה, אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה.
פריטים הנמכרים כאקססוריז/ תחפושות לפורים, לא ניתנים להחלפה/ החזרה לאחר סיום החג או במהלכו. 


החזרה – במידה ואת לא מעוניינת בפריט ואת רוצה להחזירו – ניתן לקבל החזר כספי או קרדיט לקנייה אחרת באתר ללא הגבלת תוקף.

חשוב לזכור –

1. יש לשלוח את הפריט עד 14 יום מיום קבלתו.
2. יש לוודא שהפריט לא ניזוק/לא נעשה בו שימוש כאשר התוויות צריכות להיות מוצמדות לפריט בשלמותן.
3. את הזיכוי הכספי תקבלי תוך מקסימום 14 יום ממועד קבלת הפריט בחזרה, לאותו כרטיס האשראי איתו ביצעת את הרכישה ובאותם התנאים. לכל שאלה יש לפנות אלינו ל: info@missnori.com
4. פריט שנרכש במבצע ניתן להחזירו עד 7 ימים ממועד הרכישה, אך לא ניתן לקבל זיכוי כספי אלא רק החלפה/קרדיט לקנייה הבאה.
5. ברגע שהפריט התקבל אצלנו, ניידע אותך במייל ואז תוכלי לבחור האם את מעוניינת בהחזר כספי או בקרדיט לקנייה עתידית/החלפה.
*החזרת פריט שנמכר במסגרת חג פורים יתקבל עד שבוע לפני החג ישירות למשרדי החברה. לא ניתן להחזיר/ להחליף תחפושות ופריטים של פורים שבוע לפני החג ואחרי החג. פריט שיתקבל לאחר זמן זה יוחזר לשולח.

אספקה ומשלוחים :
לפניך 3 אפשרויות:

1. דואר ישראל – זמן אספקת משלוח דואר רשום הינו תלוי בדואר ישראל, אך לרב אינו עולה על 14 יום. שירות זה הינו בעלות של 8 ₪.
2.שליח עד הבית- זמן אספקה בד״כ עד 3 ימי עסקים. שירות זה הינו ע״פ התמחור הבא: ברכישה מעל 500₪- בחינם, ברכישה מעל 300₪- בעלות של 10₪ והרכישה מתחת לסכום זה, בעלות של 20 ₪.

3. איסוף עצמי מהסטודיו בתיאום מראש

זמני אספקת המשלוח הם בשעות היום. ועל כן כדאי לתת כתובת בה תהי זמינה במשך היום. אם הגיע שליח הדואר הגיע ולא היה אף אחד בבית לקבלו, ישאיר פתק, והחבילה תועבר לסניף הדואר.

**איננו יכולים לקחת אחריות על עיכובים שהינם בחזקת אחריותם של חברות השילוח השונות, אך תוכלי ליצור קשר איתנו בטלפון או באי מייל על כל בעיה שלא תהיה...
**במידה ומסיבה כלשהי חברות השילוח לא יוכלו להעביר את ההזמנה שלך לכתובת המצויינת, אנו ניצור איתך קשר ונמצא פתרון חלופי שמתאים לשני הצדדים בעניין...

קיימת אפשרות לאיסוף עצמי בתיאום מראש:
רחוב חיי אדם 11, תל אביב.
0545-220-333

הגבלת אחריות

1. הגבלים

1.1.       מיסנורי אינה אחראית ולא תהיה אחראית תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למזמינה או למשתמשת אחרת של האתר או לכל צד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באתר, שלא על פי תקנון זה.  בכל טענה של צד כזה, כגון נזק כספי, הפסד הכנסה או מניעת רווח, מניעת גישה וכו', מיסנורי תהיה רשאית לבטל את ההזמנה הנוגעת לעניין זה.

1.2.       מיסנורי אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל טעות שנפלה בתיאור הבגד באתר.

1.3.       מיסנורי אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין תמונות המוצרים באתר אשר נועדו להמחשה בלבד לבין המוצרים הנמכרים אשר יסופקו למזמינה. יודגש, כי מיסנורי עושה כל שביכולה לצורך ווידוי זהות בין התמונות המופיעות באתר לתיאור המוצרים לבין המוצרים הנמכרים. 

1.4.       מיסנורי אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל שימוש שתעשה המזמינה או הנמענת שלא בהתאם להוראות היצרן או מיסנורי לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר בבגד. 

1.5       בכל מקרה, מיסנורי לא תישא באחריות כלשהי אשר עולה על ערך המוצר הרלוונטי שנרכש, ובוודאי שלא תהיה אחראית בכל נזק שאינו ישיר או נזק תוצאתי.

1.6.       מיסנורי אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה הישירה. כך למשל, מיסנורי לא תהיה אחראית במקרה של שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, אשר יש בהם כדי לפגוע בהשלמת הרכישה והאספקה למזמינה או לנמענת. 

1.7.       מיסנורי מתחייבת כי תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במועד המבוקש. במידה והמזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באתר או שירותים שקיבלה לוקים בפגם, היא מוזמנת לפנות באופן מיידי לשירות הלקוחות של מי.שי באמצעות טלפון: 0545-220333 או במייל: info@missnori.com, ופנייתה תענה בהקדם.

 

2. זכויות יוצרים

2.1.       כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של מיסנורי. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

2.2.       השם "מיסנורי" בעברית ו-"missnori" באנגלית, וכן כל שילוב הדומה להם או המכיל אחד מהם במלואו או חלק מהם, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר של מיסנורי, בין אם רשומים ובין אם לא, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, הם רכושה הבלעדי של מי.שי על כן, אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של מי.שי.

2.3.       אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצובים, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של מיסנורי מראש ובכתב.          

2.4.       אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של מיסנורי מראש ובכתב.

2.5.       אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של מיסנורי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, במידה ותינתן.

2.6.       אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

2.7.       אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מיסנורי, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.      

2.8.       ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע, לרבות תמונות, שרטוטים וכו', שנמסרו לפרסום על ידי מי שמציע מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הוא רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בסימני מסחר ומידע זה בלא הסכמתן.

 

3. אחריות מוצרים

אחריות
3.1.החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז מיסנורי שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
3.2.נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את מיסנורי ו/או את הנהלת האתר.
3.3.תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
3.4.בכל מקרה לא תישא מיסנורי באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
3.5. מיסנורי אינה אחראית לשימוש שתעשה המזמינה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או מיסנורי לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד.
3.6.הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
3.7.הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 0545-220333, והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

עדכנו אותי