תקנון הגרלה

 • בין התאריכים 19/1/20- 26/1/20 תערוך מיס נורי, ח.פ. 515844231, מרח' השלושה 3, תל אביב,הגרלה שתפורט בתקנון הבא.

הוראות כלליות

 1. הגדרות
 • למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:
 • "החברה ו/או מיס נורי" – חב' מיס נורי, ח.פ. 515844231, מרח' חיי אדם 11, תל אביב.

א.        "הוראות ההגרלה"- ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ב.      "משתתף בהגרלה" - משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 4 שלהלן. 

ג.      "הפרסום" - ב26.1.20 יפורסם שם הזוכה בהגרלה

ד.        "ההגרלה" – מבצע קידום ושיווק ברשתות החברתיות ובאתר שיערך בין התאריכים 19.1.20 ל20.1.20

 • "הפרס״: 500 ש"ח לרכישה באתר החברה
 • "זוכה בפרס" - משתתף חוקי במבצע, אשר עונה על התנאים בפוסט ההגרלה באינסטגרם/בפייסבוק, ששמו עלה בהגרלה.
 • "ועדת ההגרלה" – ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או נציג/ה/ עוזר/ת לעורך ההגרלה.
 • "עורך ההגרלה" – החברה, ונציגה, מר איתמר יושע, ו/או מי מטעמם".
 • מפקח על ההגרלה"- מר עופר ברוך, ו/או מי מטעמם".
 • "מוקד המבצע"- מוקד המבצע שבו ימצא התקנון ושאליו ניתן להתקשר לברורים ושאלות בטלפון 03-5410000 ואשר מענו במשרדי החברה ברח' השלושה 3, תל אביב, כאשר שעות פעילות עוזר עורך ההגרלה הן בימים א'-ה' בין השעות 10:00-18:00.
 • "תקופת המבצע" - התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.

 

 1. תקופת המבצע
 • המבצע, אשר הפרסום הראשון עליו יהיה בחשבון הפייסבוק של החברה, באתר החברה ובחשבון האינסטגרם של החברה, ייערך בין התאריכים

   19.1.20 ל20.1.20

 1. התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס:
 • ההשתתפות בהגרלה מותרת לאזרחי מדינת ישראל ו/או מי שהינו תושב קבע ו/או תושב ארעי ו/או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל התשי"ב - 1952, לרבות תושבי השטחים, ולרבות בעלי דרכון דיפלומטי ו/או בעלי דרכון שירות, כמשמעותם בצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח – 1988, ולאלה בלבד. 
 • כל משתתף אשר יעמוד בתנאי ההגרלה יכנס להגרלה.

                

 1. ההגרלה
 • ההגרלה תיערך בסיום התחרות, בנוכחות ועדת ההגרלה ובה תתברר זהותו של הזוכה.
 • מוקד המבצע ינסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר ברשתות החברתיות. ואולם, במידה ולא ייווצר עמו קשר תוך 36 שעות ממועד עריכת ההגרלה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בס'4 ובפוסט ההגרלה באינסטגרם/בפייסבוק,, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.
 • נפסל הזוכה כאמור בסעיף קטן זה יחולו ההוראות הבאות: במידה ומועמד לזכייה לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בהגרלה, תיערך הגרלה מחודשת.
 • הפרס יימסר לזוכה באמצעות זיכוי לאמצעי התשלום בו השתמש לצורך הקנייה. 
 • לאחר שייווצר קשר עם הזוכה, יזכה המשתתף בפרס על פי האמור בתקנון זה לעיל. הזוכה יקבל הודעה מיידית על זכייתו.
 • מובהר בזאת, כי משתתף זכאי לזכות בפרס אחד בלבד בהגרלה / במבצע
 • פרסום פרטי הזוכה בפרס כאמור הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

 

 1. פירוט הפרס
 • הפרס לזוכה בהגרלה שתתקיים כאמור לעיל: 100% החזר כספי על רכישה אתר בין תאריכי ההגרלה. בכל יום ייבחר זוכה יחיד.
 • הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.
 • הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה. עם זאת, מחצית מהפרס יכול ויועבר לחבר/ה שייבחרו ע"י הזוכה, כפי שמפורט בהגרלה.

 

 1. שונות
 • כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה
 • עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.
 • תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 • אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 • למען הסר ספק יובהר, כי עורך המבצע יחויב אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.
 • ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ועובדיו כולל עוזר לעורך ההגרלה, על המפקח על ההגרלה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהם. 

בסעיף זה, "בן משפחה": בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.