20WINTER22

לבן לבן
בז' בז'
לבן לבן
חום חום
בז׳ בז׳
בז' בז'